Adatvédelmi nyilatkozat

A Perfect Look Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2220 Vecsés, Schweidel József utca 14.) (a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „Szolgáltató”) által üzemeltetett http://perfectlook.hu/ domain alatti weboldalra (a továbbiakban: „Weboldal”) látogató, illetve a Weboldalon elérhető webáruház szolgáltatást („Webshop”) igénybe vevő, vagy egyébként a Weboldalt felhasználó természetes személy (a továbbiakban: „Felhasználó”) a megfelelő tájékoztatás birtokában, önkéntes, határozott és félreérthetetlen beleegyezését adja ahhoz, hogy az Adatkezelő a jelen adatvédelmi nyilatkozatban (a továbbiakban: „Adatvédelmi nyilatkozat”) foglalt rendelkezéseknek megfelelően az I. pontban írt adatokat gyűjtse, kezelje, és az itt meghatározott célokra felhasználja. Amennyiben a Felhasználó 16. életévét a regisztráció időpontjában még nem töltötte be, úgy a regisztráció érvényességéhez törvényes képviselő hozzájárulása szükséges.

A Weboldal használatát megelőzően a jelen Adatvédelmi nyilatkozat Weboldalon történő közzétételével, illetve a Weboldal általános szerződési feltételeinek (a továbbiakban: ”ÁSZF”) és a jelen Adatvédelmi nyilatkozat Felhasználó általi elfogadásával minden esetben sor kerül a Felhasználó előzetes és megfelelő tájékoztatására az általa megadott személyes adatok kezelése vonatkozásában, valamint a tájékoztatáson alapuló, az adatkezeléséhez történő előzetes, egyértelmű, és kifejezett hozzájárulás beszerzésére. A tájékoztatás kiterjed az adatszolgáltatás önkéntes jellegének, a kezelendő adatok körének, az adatkezelés céljának, időtartamának, az adatkezelő személyének, valamint az adatfeldolgozó személyének, illetve adattovábbítás esetén a címzett harmadik személyek közlésére.

Kérjük, hogy a Weboldal használata, illetve a Webshop szolgáltatás igénybevétele előtt minden esetben figyelmesen olvassa végig a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot, és annak valamennyi rendelkezését.

1.) A kezelt adatok köre

A kezelt adatok köre az alábbi két részből tevődik össze.

A) Egyrészről a Felhasználó által a Webshopba történő regisztráció, valamint a Weboldal használata, illetve a Webshop igénybevétele, továbbá a rendszeres hírlevélre történő feliratkozás során a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatok:

(a) Webshop használatához, kapcsolattartáshoz szükséges adatok:

 • teljes név;
 • felhasználónév;
 • személyes jelszó;
 • e-mail cím;
 • telefonszám;
 • lakcím, számlázási cím, szállítási cím;

A felhasználó önkéntesen járul hozzá a webshop használatához és az ezzel járó adatkezeléshez. A Webshop használatához való hozzájárulás nem függ a hírlevélre feliratkozástól.

(b) Hírlevél küldéséhez szükséges adatok:

 • teljes név;
 • e-mail cím.

B) Másrészről a Szolgáltató hozzáférhet a Weboldal felkeresésével, illetve a Webshop igénybevételével összefüggésben, annak működtetése során rögzítésre kerülő technikai adatokhoz, ún. ”nyomkövető” információkhoz (pl. a Felhasználó számítógépének IP címe, a látogatás időtartama stb.). Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Webshop igénybevétele során generálódnak, és, amelyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá. Az ilyen adatok különböző technológiák, így cookie-k, web beacon-ok és naplófájlok alkalmazásával gyűjthetők.

A cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket egy weboldal küld a felhasználó számítógépének merevlemezére, és a használóra vonatkozó információkat tartalmaznak. A web beacon-ok (más néven GIF file, pixel vagy Internet tag): olyan adatok, amelyeket a Weboldalon tett látogatások nyomon követésére használ a Weboldal a Felhasználók online mozgásával kapcsolatos általános információ szerzés céljából. A naplófájlok olyan adatok, amelyeket az internetböngésző szintén automatikusan továbbít a Weboldal felé, mint például a Felhasználó számítógépének IP címe (pl. 110.256.55.01), a domain név, ahonnan a Felhasználó a Weboldalra látogatott, valamint a Felhasználó által, a Weboldalon belül meglátogatott aloldalak. A Szolgáltató kielemzi ezeket az adatokat, hogy meg tudja állapítani, hogy melyek a Weboldal azon területei, amelyek talán népszerűbbek a többinél. Továbbá más nagyobb szolgáltatóhoz hasonlóan, ezeket az adatokat a Szolgáltató arra is használja, hogy a Weboldal-élményt a Felhasználó igényei szerint is alakítsa.

Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a Szolgáltató a fentiekben írt „nyomkövető információkat” gyűjtsön róla a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

2.) Az adatkezelésre jogosult

Neve: Perfect Look Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2220 Vecsés, Schweidel József utca 14.
Telefonszáma: +36204277234; +36305930040
E-mail címe: info@perfectlook.hu
Cégjegyzékszáma: 13-09-173630
Adószám: 23771774-2-13

Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére tekintettel arra, hogy Adatkezelő nem minősül közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek, Adatkezelő tevékenységei nem foglalnak magukban olyan műveletet, amely a Felhasználók rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá az Adatkezelő nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre vonatkozó személyes adatot.

3.) Az adatkezelés jogalapja

Figyelemmel az Adatkezelő tevékenységének jellegére, az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont), továbbá profilalkotás esetén a Felhasználó megfelelő, a GDPR rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatása, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. A Felhasználók önként lépnek kapcsolatba az Adatkezelővel, önként regisztrálnak, önként veszik igénybe az Adatkezelő szolgáltatását. Az adatkezelő a Felhasználók hozzájárulásának a hiányában csak akkor kezel adatot, ha erre törvény egyértelműen felhatalmazza.

A Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során szolgáltatott adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

Az adatkezelés jogalapja bizonyos esetekben jogszabály rendelkezése. A főbb, adatkezelést is előíró jogszabályok az alábbiak:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: „Grtv.”);
 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete;
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok megőrzését illetően).

Az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott valamennyi személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Adatvédelmi törvény”) 5.§ (1) bekezdésének (a) pontja alapján, az érintettek hozzájárulása alapján kezeli az Adatvédelmi törvény rendelkezésinek maradéktalan betartása mellett.

4.) Az adatezelés célja

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés célja elsősorban a Weboldal üzemeltetése, és az Adatkezelő szolgáltatásainak nyújtása.

Az adatkezelés célja a fentiek alapján:

 • A Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;
 • A Webshopban történő vásárlás során létrejött szerződés végrehajtása, a szerződéses kötelezettségek Adatkezelő általi teljesítése;
 • Az Adatkezelőt terhelő kötelezettségek teljesítése, az Adatkezelőt megillető jogok gyakorlása;
 • A Felhasználó külön hozzájárulása esetén reklámozás, kutatás;
 • Elemzések, statisztikák készítése, a szolgáltatások fejlesztése – ezen célból az adatkezelő csak anonimizált adatokat, személyazonosításra alkalmatlan összesítéseket használ fel;
 • a Felhasználók jogainak védelme.

A) Webshop szolgáltatás nyújtásával összefüggő célú adatkezelés

A Webshop szolgáltatást igénybevevő Felhasználó által megadott adatokat a Szolgáltató elsősorban abból a célból használja fel, hogy a Webshopban elérhető termékek megrendelésével, vásárlásával, valamint a számlázás, elszámolása, illetve a termékek kiszállítása érdekében, az ezekhez szükséges módon és ideig az 1. A/(a) pontban írt adatokat nyilvántartsa és kezelje. Az adatkezelés további célja a Felhasználók megfelelő tájékoztatása, értesítése, kapcsolattartás, az esetlegesen felmerülő technikai vagy egyéb problémák hatékony és gyors kezelése, valamint rendszerüzenetek küldése a Webshoppal összefüggésben.

B) Rendszeres hírlevél küldésével összefüggő célú adatkezelés

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató hírlevelére feliratkozott, és a hírlevél fogadásához hozzájárult, úgy a Szolgáltató a Felhasználó nevét, illetve az által megadott e-mail címet jogosult közvetlen üzletszerzés és piackutatás céljából kezelni, különösen az általa forgalmazott termékekkel, illetve Szolgáltató egyéb szolgáltatásaival összefüggésben az egyes ajánlatokról, akciókról, illetve promóciókról a Felhasználót közvetlenül értesíteni.

C) A Weboldal használatával összefüggő egyéb célú adatkezelés

A fentiekben írtakon kívül Adatkezelő jogosult a Felhasználó által a Weboldal erre alkalmas felületén megadott értékelést, véleményt a Weboldal felületén nyilvánosságra hozni a Felhasználó felhasználónevének feltüntetésével.

A 1. pont (B) alpontban írt adatokat (pl. cookie-k, nézettségi adatok) a Szolgáltató kizárólag anonim módon használja fel. Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy a Szolgáltató a Webshop szolgáltatást az ÁSZF-ben írtak szerint biztosítani tudja a Felhasználók számára. A jelen bekezdésben meghatározott adatokat egyebekben a Szolgáltató a Felhasználó személyes preferenciáinak megjegyzése céljából is felhasználhatja. A Szolgáltató ezen kívül felhasználhatja ezen adatokat arra, hogy kezelje a Weboldalt, felhasználási tendenciákat elemezzen, a Webshop szolgáltatás, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, illetve, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal, illetve a Webshop szolgáltatás teljes használatról. A Szolgáltató felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Weboldal használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók száma, legnépszerűbb aloldalak stb.) harmadik személynek anonim módon továbbítson, illetve nyilvánosságra hozzon.

5.) Az adatkezelés időtartama

A Szolgáltató a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása, így elsősorban a Webshop szolgáltatás igénybevételének ideje alatt, illetve hírlevél küldéssel összefüggésben a Felhasználó leiratkozási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve az érintett kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.

A személyes adatok (az anonimizált adatokat ide nem értve) kizárólag addig az időpontig tárolódnak a Weboldalt működtető szerveren, amíg az adatkezelési cél meg nem valósul, illetve az érintett Felhasználó nem kéri a Szolgáltatótól az adatok törlését.

Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az adatkezelő a hírlevél adatbázisában a Felhasználó Személyes adatait törli.

Mivel a Felhasználó részére az Adatkezelő folyamatos szolgáltatást nyújt, a felek kapcsolata időhatárhoz nem kötött. Mindezek alapján – a Felhasználó kérésének hiányában – az Adatkezelő mindaddig kezeli az adatokat, amig az Adatkezelő és a Felhasználó közötti kapcsolat fennáll, és ameddig az adatkezelő a Felhasználó számára szolgáltatást nyújthat.

A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.

6.) Adattovábbítás

A Felhasználó által megadott személyes adatok harmadik fél részére nem kerülnek továbbításra, kizárólag akkor. ha ehhez a felhasználó kifejezetten hozzájárult.

Az Adatkezelő az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

7.) Adatfeldolgozó

Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

Adatkezelő az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Csomagszállítás: GLS General Logistic System Hungary Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.) / FEDEX Corp.Magyarországi Fióktelepe (2220 Vecsés, Lőrinci út 59)
Tárhely szolgáltatás: Nextserver Kft. (6722 Szeged, Mérey utca 12.)
Weboldal, webshop üzemeltetés: Mórócz Norbert EV
Könyvelés: Azsur Kft. (1144 Budapest, Rákosfalva park 3.)
Online számlázóprogram üzemeltetője: Octonull Kft. (1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.)

8.) A felhasználók jogai

Az Adatkezelő a Felhasználót a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről.
Személyes adataik kezeléséről az Felhasználók bármikor tájékoztatást kérhetnek. A Szolgáltató kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az igénybe vett adatfeldolgozó nevéről, székhelyéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A tájékoztatás iránti kérelmet elektronikus levélben az info@perfectlook.hu e-mail címre kell eljuttatni. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

Az érintett jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) az info@perfectlook.hu e-mail címen. A Szolgáltató a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

A Felhasználó jogosult kérni személyes adatai törlését. A törlés a Szolgáltató info@perfectlook.hu e-mail címén vagy postai úton az 2220 Vecsés, Schweidel József utca 14. postacímen kérhető. Az érintett bármikor indokolás nélkül ingyenesen, részben vagy egészben visszavonhatja a már megadott hozzájárulását. A Szolgáltató a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli az érintettet a nyilvántartásából. Felhasználó ugyanakkor tudomásul veszi, hogy a Webshop szolgáltatás nyújtásához szükséges adatainak kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonása esetén a Webshop szolgáltatást a továbbiakban nem jogosult igénybe venni. Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy személyes adatait a Szolgáltató a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti, amennyiben ez a Szolgáltató jogos érdekeinek érvényesítéséhez, illetve jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges. Amennyiben Felhasználó kizárólag a reklámcélú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza, a Szolgáltató a jövőben reklámüzenetet nem küld a Felhasználó részére, az általa megadott személyes adatokat azonban a Webshop szolgáltatás nyújtásához szükséges célból, illetve mértékben jogosult továbbra is tárolni és kezelni. A Felhasználó az Infotv.-ben meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
Az adatok módosításához vagy törléséhez a Szolgáltató azonosítás céljából jogosult személyes azonosításra alkalmas igazolást kérni, vagy kérheti azt, hogy a Felhasználó a Webshop szolgáltatás engedélyezése során rendelkezésére bocsátott e-mail címről kérje az adatmódosítást.

A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

Ha az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A Felhasználó panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is. A Felhasználó jogosult jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

9.) Adatbiztonság

A Szolgáltató megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag a Szolgáltató érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat a Szolgáltató harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. Az adatok tárolása magyarországi szerveren történik. A Szolgáltató megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást a Szolgáltató az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

A Szolgáltató semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

10.) Adatvédelmi nyilatkozat módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési nyilatkozatot az Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

Elérhetőségeink – ahová kérdésével, észrevételével, panaszával fordulhat:

Perfect Look Korlátolt Felelősségű Társaság
posta cím: 2220 Vecsés, Schweidel József utca 14.
e-mail cím: info@perfectlook.hu
telefon: +36204277234; +36305930040

2018. május 25.

Perfect Look Kft.
Adatkezelő